Statuten

Ondergetekenden, allen van Belgische nationaliteit, zijn overeengekomen een V.Z.W. op te richten waarvan de statuten de volgende zijn:

1. Naam, maatschappelijke zetel

De vereniging draagt de naam V.Z.W. Boerenmarkt Pajottenland. De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1602 Sint-Pieters-Leeuw (Vlezenbeek), Rekerstraat 25. De raad van beheer kan deze zetel geldig verplaatsen binnen het gerechtelijk arrondissement Brussel.

2. Doel

Het doel van de vereniging bestaat in het organiseren en propageren van zogenaamde boerenmarkten waarbij ledenproducenten voor eigen rekening uitsluitend eigen geproduceerde goederen rechtstreeks aan de verbruiker aanbieden tegen vooraf bepaalde prijzen. Deze prijzen worden door de producenten, in overleg met de marktcommissie, bepaald in een prijzencommissie, uiterlijk voor het begin van elke markt. De marktcommissie, benoemd door de raad van beheer, waakt hierbij over de uitvoering van de betreffende normen gesteld door de raad van beheer en kan alle maatregelen nemen om deze te doen eerbiedigen. Deze drie voorgaande punten van de doelstelling zijn niet voor wijziging vatbaar. De prijzen van de aangeboden producten zullen in principe lager liggen dan de normale kleinhandelsprijzen. Daarbij zal indien mogelijk rekening gehouden worden met de effectieve productiekost.

3. Boerenmarkt

Het minimumaantal leden bedraagt zeven. Ongeacht het aantal leden dient minstens de helft daarvan een land- of tuinbouwactiviteit als hoofdberoep te bezitten.

4. Leden

Naast de oprichters worden als actief lid van de V.Z.W. toegelaten de personen die de doelstellingen van de V.Z.W. onderschrijven, navolgen en helpen waarmaken. Na hun schriftelijk verzoek, tenzij zij worden voorgedragen door de raad van beheer, beslist de algemene vergadering over hun toetreding. Personen die over een politiek mandaat beschikken in een grondwettelijk vertegenwoordigingsorgaan, en voorzitters van politieke verenigingen kunnen niet als actief lid toetreden, uitgezonderd stichtende leden. De producenten kunnen aanvaard worden door de raad van beheer als toetredende leden. Anderen kunnen toetreden door aanvaarding bij gewone meerderheid door de raad van beheer. De rechten van de toetredende leden worden vastgesteld door het huishoudelijk reglement, opgesteld door de raad van beheer.

5. Algemene vergadering

De algemene vergadering wordt samengesteld uit alle actieve leden en toetredende leden voor zover het huishoudelijk reglement hen dit recht toekent. Zij worden opgeroepen bij gewone brief door de voorzitter, die tevens voorzitter van de raad van beheer is. Alle beslissingen van de algemene vergadering worden ingeschreven in een register van de processen-verhaal dat ter inzage ligt van de leden op de maatschappelijke zetel en een afschrift hiervan gedurende de marktdag op de plaats waar de inschrijvingen voor de boerenmarkt gebeuren. De beslissingen van de algemene vergadering worden geldig genomen bij gewone meerderheid (helft + 1) zover deze meerderheid minstens voor de helft uit producenten bestaat. Deze beslissing is niet geldig als er minder dan drie producenten aanwezig zijn. Wanneer het wettelijk aanwezigheidsaantal niet is bereikt kan de voorzitter de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, die in dit geval geldig kan beslissen ongeacht het aantal aanwezigen.

6. Raad van beheer, marktbestuur

De raad van beheer wordt verkozen door de algemene vergadering uit de actieve leden. De raad van beheer bestaat minstens uit de helft producenten. Hun mandaat duurt twee jaar en wordt van rechtswegen vernieuwd voor zover niet geldig in hun vervanging wordt voorzien. De raad van beheer bezit alle bevoegdheden welke de wet niet voorbehoudt aan de algemene vergadering. De beslissingen van de raad van beheer worden geldig genomen bij gewone meerderheid, voor zover deze meerderheid bestaat uit minstens de helft producenten. De beslissingen van de raad van beheer gelden niet wanneer ze genomen worden door minder dan drie leden van de raad van beheer. De raad van beheer kan alle bevoegdheden delegeren aan derden, voor zover de wet dit toelaat. Alle beslissingen van de raad van beheer liggen ter inzage op de zetel van de V.Z.W. .

7. Voorzitterschap

De raad van beheer kiest uit zijn leden een voorzitter. Zijn mandaat loopt samen met dit van de leden van de raad van beheer. Personen die een politiek mandaat in een grondwettelijk vertegenwoordigingsorgaan bekleden kunnen zich niet kandidaat stellen als voorzitter van de V.Z.W. tenzij op voordracht van de raad van beheer. De raad van beheer kan de voorzitter ontslaan bij beslissing genomen met een twee-derde meerderheid, voor zover deze meerderheid voor de helft uit producenten bestaat.

8. Marktcommissie

De raad van beheer kiest uit zijn leden niet-producenten een marktcommissie. Hun mandaat loopt samen met dit van de leden van de raad van beheer. De raad van beheer kan de leden van de marktcommissie ontslaan bij beslissing genomen met een twee-derde meerderheid, voor zover deze meerderheid voor de helft uit producenten bestaat.

9. Bijdrage

De maximum ledenbijdrage bedraagt 750 euro. Zij wordt bepaald door de raad van beheer.

10. Begroting en rekening

Het dienstjaar van de V.Z.W. loopt van 1 januari tot 31 december. De begroting en de rekening worden goedgekeurd op de algemene vergadering van januari.

 

11. Ontbinding

Bij de ontbinding zal het patrimonium van de V.Z.W. worden toevertrouwd aan initiatieven welke dezelfde doelstellingen nastreven.

Opgemaakt te Lennik-Gaasbeek, op 13 oktober 1982.

De oprichters :

Banck Jean, tuinder, Asse

Camerlinck Jef, technisch landbouwingenieur, Kester

Cautaers Anita, maatschappelijk werkster, Lennik

Claes Jozef, gepensioneerde landbouwer, Lennik

Claus Godelieve, landbouwhelpster, Tollembeek

Crabbe August, opsteller, Vlezenbeek

De Baerdemaeker Jean, bedrijfsleider, Gaasbeek

De Haseleer Roger, landbouwer, Oudenaken

De Leener Jean-Pierre, landbouwkundig ingenieur, Sint-Pieters-Leeuw

De Leener Jozef, bloemenkweker, Itterbeek

Dekens Etienne, landbouwer, Gooik

De Troch Wies, landbouwkundig ingenieur, Lennik

De Witte Ludo, tuinderhelper, Vlezenbeek

Kestemont Francis, tuinder, Lennik

Keymolen Julien, apotheker, Essene

Meukens Paul, bediende, Dilbeek

Renders Danny, druiventeler, Hoeilaart

Schoukens Roger, landbouwer, Vlezenbeek

Simillion Emiel, bediende, Kester

Van Cutsem Alex, burgerlijk ingenieur, Vlezenbeek

Van Cutsem Etienne, landbouwer, Vlezenbeek

Vanderperre Charles, landbouwer, Elingen

Van Droogenbroeck Jef, tuinder, Lennik

Van Eeckhout Alex, landbouwer, Elingen

Vervaet Daan, volksvertegenwoordiger, Sint-Laureins-Berchem

Wauters Armand, landbouwer, Lennik

Willems Guido, opvoeder, Gooik

Allen van Belgische nationaliteit.

 

Onmiddellijk volgend op de stichting van de vereniging werd met de aanwezige oprichters, voormeld, de eerste buitengewone algemene vergadering gehouden, in het lokaal van de boerenmarkt te Gaasbeek, oud gemeentehuis.

Ze zijn overgegaan tot de verkiezing van de raad van beheer.

 

Werden voor een termijn van twee jaar tot beheerder benoemd :

Camerlinck Jef,

Claes Jef,

Claus Godelieve,

Crabbe August,

De Baerdemaker Jean,

De Haseleer Roger,

De Leener Jean-Pierre,

De Leener Jozef,

Kestemont Francis,

Meukens Paul,

Renders Danny,

Schoukens Roger,

Simillion Emiel,

Van Cutsem Alex,

Van Cutsem Etienne,

Vanderperre Charles,

Van Droogenbroeck Jef,

Wauters Armand,

Willems Guido,

allen hiervoor nader omschreven.

 

Staatsblad nr. 33.218                         N. 4173

Identificatienummer: 4173/83