Huishoudelijk reglement

Artikel 1

De raad van beheer van de V.Z.W. Boerenmarkt Pajottenland wordt in dit reglement “ Marktbestuur “genoemd.

Artikel 2

Waar? De Boerenmarkt Pajottenland gaat elke zaterdagnamiddag door van 15 uur tot 17 uur, op het dorpsplein en de aangrenzende straten van Gaasbeek (Lennik). Het marktbestuur kan hierop afwijkingen toestaan.

Artikel 3

Wanneer? De deelnemers moeten ten laatste om 14 uur aanwezig zijn. De markt moet ten laatste om 18 uur ontruimd zijn.

Artikel 4

Wie? Leden – producenten die eigen voortgebrachte producten voor eigen rekening rechtstreeks aan de verbruiker wensen te verkopen kunnen aan de markt deelnemen. Hierbij hebben de producenten met als hoofdverblijf het Pajottenland (Lennik, Gooik, Galmaarden, Herne, Pepingen, Bever, Sint-Pieters-Leeuw, Roosdaal, Liedekerke, Hekelgem, Ternat, Dilbeek) voorrang. Eerder aanvaarde deelnemers hebben voorrang op nieuwkomers. Producenten in hoofdberoep hebben voorrang op producenten in nevenberoep. Vaste deelnemers hebben voorrang op seizoen deelnemers en seizoen deelnemers op éénmalige deelnemers.

De voorrangsregelingen worden behandeld door de Marktcommissie rekening houdend met de algemene doelstellingen van de boerenmarkt, de beslissingen van de algemene vergadering en het Marktbestuur.

Artikel 5

Aanvraag? Producenten moeten hun aanvraag tot deelneming aan de markt schriftelijk of via mail indienen bij het Marktbestuur, minstens vier weken voor de eerste mogelijke deelneming. De toelating is geldig tot 31 maart van het volgende jaar. De aanvraag moet jaarlijks vernieuwd worden door een schriftelijk (of mail) verzoek bij het Marktbestuur, ten laatste op 10 december van elk jaar. De Marktcommissie beslist echter over de toelating op advies van het Markbestuur. Zij kan zelf de nodige inlichtingen inwinnen. Een weigering kan de aanvrager geen enkel recht op enige vergoeding of schadeloosstelling geven.

Artikel 6

Marktcommissie? De Marktcommissie bestaat uit niet-producenten, leden van het Marktbestuur. De Marktcommissie is gemachtigd bij ernstige of herhaalde inbreuken tegen het marktreglement de nodige maatregelen te treffen, na betrokkene te hebben gehoord. Deze maatregelen kunnen zijn de verwittiging, de boete, de schorsing, de uitsluiting. Tegen beslissingen van de Marktcommissie is geen enkel verhaal mogelijk noch enige vorm van eis tot schadeloosstelling. Definitieve schorsing echter kan slechts, na raadpleging van het Marktbestuur, waar de producent zich kan verdedigen.

Artikel 7

Deelnemers? Er zijn drie soorten deelnemers : vaste deelnemers, seizoensgebonden deelnemers en éénmalige deelnemers. De vaste deelnemers verbinden er zich toe gedurende 42 weken deel te nemen aan de markt (80%). De seizoensgebonden deelnemers verbinden er zich toe gedurende tenminste 80 % van de duur van hun seizoenproductie aan de markt deel te nemen.

Artikel 8

Stemrecht van de toetredende leden? Vaste deelnemers - producenten hebben één stem. Seizoengebonden deelnemers hebben één stem. Eénmalige deelnemers hebben geen stem. Andere toetredende leden (niet producenten) hebben één stem.

Artikel 9

Klachten? Alle voorkomende marktproblemen en klachten worden door het Marktbestuur behandeld. Voorstellen dienen  schriftelijk (of mail) aan het Marktbestuur overgemaakt te worden, die een schriftelijk (of via mail) antwoord aan de betrokkene zal geven.

Artikel 10

Kwaliteit ? Elke producent moet er voor zorgen dat de waar die hij verkoopt aan de normen opgelegd door het Ministerie van Landbouw, Economische Zaken, Volksgezondheid en eventuele andere wettelijke en Europese normen voldoet en ze strikt naleven. De V.Z.W. heeft geen verantwoordelijkheid bij het niet naleven van deze wettelijke normen. Eventuele klachten en boeten vallen ten laste van de betrokken producenten. Tevens bij het niet naleven van deze normen kan de Marktcommissie maatregelen treffen. In het algemeen voordeel van de Boerenmarkt is het noodzakelijk van zeer goede kwaliteitsproducten uit te stallen en te verkopen.

Artikel 11

Gewichten? Producenten die gebruik maken van gewichten moeten de wettelijke normen naleven.

Artikel 12

Verkeer? In overleg met de plaatselijke politie zal het verkeer op en rond de markt worden geregeld.

Artikel 13

Poorten, inritten? Alle inrijpoorten en opritten, die volgens het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer vrij dienen te blijven, mogen noch geheel noch gedeeltelijk belemmerd worden, behalve indien de betrokken eigenaar of huurder schriftelijk toelating geeft aan de desbetreffende deelnemer.

Artikel 14

Standplaats, marktindeling? Bij het innemen van de standplaats moet stipt de aangegeven lijn van de plaatsen gevolgd worden. Het Marktbestuur bepaalt het marktgeld per lopende meter. De Marktcommissie gelast zich met de inning ervan. Iedereen moet de plaats innemen die hem door de Marktcommissie werd toegewezen. Niemand mag van plaats veranderen of zijn plaats uitbreiden, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de Marktcommissie. In geval van betwisting beslist de Marktcommissie zonder verhaal. In bijzondere omstandigheden kan de Marktcommissie veranderingen aanbrengen in de marktindeling.

Artikel 15

Standplaatswijzigingen? Het toekennen van een vaste standplaats die vrij komt geschiedt volgens onderstaande normen :

1.In geval een deelnemer zijn plaats verliest wegens omstandigheden onafhankelijk van zijn wil, bekomt hij de absolute voorrang een vrijgekomen plaats in te nemen.

2.De vrijgekomen plaats wordt aan een deelnemer toegekend, indien deze zijn aanvraag om verplaatsing schriftelijk (of via mail) heeft gedaan bij de Marktcommissie en volgens de volgorde van aanvraag.

Artikel 16

Beschadigingen? Het is verboden de marktinfrastructuur te beschadigen. Het is verboden ijzeren pinnen of welk danige andere scherpe voorwerpen in het plaveisel van de markt of het wegdek te kloppen of te steken. De marktdeelnemer kan dan ook aansprakelijk gesteld worden voor de door hem aangerichte schade. Dit is zeker van toepassing op het Dorpsplein van Gaasbeek dat een geklasseerd monument is.

Artikel 17

Opruiming? Iedere deelnemer moet op de marktdag zelf instaan voor de opruiming (op zijn standplaats) van allerlei afval voortkomende van zijn marktactiviteit.

Artikel 18

Taakverdeling? Op elke bestuursvergadering worden de taken verdeeld onder de leden.

Artikel 19

Beperking ? Tijdens de markturen is het verboden aan niet-deelnemers in een straal van 1000 meter, met als centrum het marktplein, en in alle straten waar de verkeersomleiding gebeurt, producten tentoon te stellen en/of te verkopen op de openbare weg, behoudens toelating van de gemeente.

Artikel 20

Voertaal? Geschreven mededelingen worden in het Nederlands gesteld.

Artikel 21

Vormende en bewustmakende functie ? Conform aan de doelstellingen heeft de boerenmarkt een bewustmakende en vormende functie. Ruimte dient voorzien voor een informatiestand. Het marktbestuur duidt een verantwoordelijke aan.